הודעה על הקמת רשימת מציעים לחכירת מטוסים עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
06/2023
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/08/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
31/12/2029
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
21/08/2023
מועד אחרון להגשת הצעות:
31/12/2029 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ערן יעקובי
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד