חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקפו כעבור שנה. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח ותושב במדינת ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הרשות תענה בחיוב למבקש/ת, אלא אם תפגע חשיפת המידע באינטרס אחר, כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

 

בחינת הבקשה נעשית במסגרת המועדים הקבועים בחוק. לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם הממונה או ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את זמן המענה עוד ב-90 יום לכל היותר.

 

כשמידע נוגע לגורם שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לגורם שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה עוד ב- 21 יום, ואם נדחית עמדת הגורם השלישי, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש/ת עד למיצוי זכות זו.

 

על-פי החוק ועל-פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 150 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

 

בקשת חוק חופש מידע לענבל חברה לביטוח בע"מ ניתן לשלוח באמצעות: טופס בקשה לקבלת מידע

 

יש להפנות את הטופס לממונה על יישום חוק חופש המידע בענבל חברה לביטוח – עו"ד ברכה ברוש סבן באמצעות דוא"ל: shulamita@inbal.co.il או באמצעות פקס: 03-9778004

 

דין וחשבון שנתי – חוק חופש המידע – ענבל חברה לביטוח:

דין וחשבון שנתי לשנת 2018

דין וחשבון שנתי לשנת 2019

דין וחשבון שנתי לשנת 2020

דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברת ענבל לשנת 2021