מכרז פומבי להפעלת מוקד שירות לקוחות מינהל הרכב הממשלתי באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
38/2022
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
31/05/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
26/06/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/07/2023 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד