מכרז פומבי למתן שירותי תפעול קורסים והכשרות מקצועיות וניהוליות של עובדי מדינה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
03/2023
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/11/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/11/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
13/12/2023 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ענבר אשל
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד