מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ סטטוטורי עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
31/2022
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
28/09/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
23/10/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
02/11/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד