מכרז פומבי לשירותים משפטיים למדינה בתחום האחריות מקצועית ברפואה

מספר מכרז:
22/2022
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
23/09/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/11/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/01/2023 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד