מכרז פומבי לשירותי שמאות רכוש (אלמנטרי) ולשירותי ייעוץ בתחום הרכוש (אלמנטרי) עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
28/2022
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
23/11/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/12/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/12/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד