מכרז פומבי לשם קבלת שירותי ניקיון עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
16/2022
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/09/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
06/10/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
03/11/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד