מכרז פומבי משלים לשירותים משפטיים בתחום האחריות מקצועית ברפואה

מספר מכרז:
19/2023
תחום:
  • חבויות גוף

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/09/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/11/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/11/2023 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד