תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ענבל,

לפני השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") אנא קרא את התנאים המפורטים להלן במלואם ובעיון  (להלן: "התנאים"). התנאים האלו מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), וכן מהווים הסכם מחייב בינך לבין ענבל. מובהר בזאת כי עצם  הגלישה ו/או השימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים שלהלן ועל הסכמתך לפעול על-פיהם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנקבה. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש, ותנאים אלה יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש אלו לבין כל פרסום אחר באתר, יגברו תנאיי שימוש  אלו.

והיה וייקבע ע"י הרשות המוסמכת שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים ו/או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות הדין, לרבות, סעיפי האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה, ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה ,שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

השימוש באתר

ענבל מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות במידע, בנתונים, בטקסט, בתוכנה, במוסיקה, בקול, בתמונות, בווידאו, בגרפיקה ובכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד "התוכן") ולהוריד אותו לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בתוכן המקורי ובכל עותק שלו. אינך רשאי לשנות את התוכן בצורה כלשהי, להעתיקו, לשכפלו, להפיצו, למוכרו, להרשות שימוש בו, להציגו בפומבי, לפרסמו, ליצור נגזרות ממנו, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתוכן או להשתמש בו בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בתוכן בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס ממנו.

 

העדר אחריות; שימוש בתוכן

התוכן מוצע "כמות שהוא("as-is")  ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של ענבל. אין באמור בתנאים משום מצג של ענבל בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של התוכן או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. ענבל אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בתוכן באתר ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן ו/או לנכונותו. ענבל רשאית לערוך שינויים בתוכן או בחלקו, בכל עת וללא הודעה. התוכן באתר עשוי שלא להיות עדכני ביותר, וענבל אינה מתחייבת לעדכן את התוכן באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. האחריות לשימוש בתוכן שבאתר ולתוצאותיו מוטלת על המשתמש.

 

העדר אחריות למתן שירותים ולנזקים

ענבל אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות ו/או טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, בשום מקרה לא תחול על ענבל, על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים ו/או אינצידנטאליים, אלה הנובעים  מאובדן רווחים ו/או מאובדן נתונים ו/או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתוכן הכלול באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין ואף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, הגבלתם או להפסקתם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

היה וענבל ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין לסייע בפתרון בעייתך ו/או בפנייתך, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ענבל.

 

העדר ייעוץ

התוכן באתר הינו כללי באופיו. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מאת ענבל. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים, על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות שלך ולנתוני המקרה שלך.  כל שימוש והסתמכות שלך על כל תוכן, מידע או שירותים, נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. 

 

זכויות קניין רוחני

ידוע לך כי התוכן מוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בתוכן אך ורק על פי הרשאה מפורשת של ענבל. הנך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לפרסם, לשנות, לשדר, להעביר, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתוכן, אלא באישור מפורש בכתב של ענבל כמפורט בתנאים. הנך מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את התוכן מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של ענבל וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של ענבל או בסימני המסחר שלה, ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. תנאי שימוש אלה מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.

למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, ענבל אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של ענבל או של צדדים שלישיים שהתוכן שייך או קשור אליהם. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי ענבל אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לך בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

 

מידע אודות משתמשים

ענבל אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת (להלן: "הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. לענבל לא תהא כל אחריות בקשר להודעות. ענבל וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. אם תבחר לקבל דיוור ישיר או Newsletters מענבל, תידרש להירשם באזור המיועד לכך באתר. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות ענבל לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך לענבל לפי הפרטים ב"צור קשר" בסוף התנאים. מידע שתמסור לענבל ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות של ענבל (Privacy Statement)  המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

 

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי ענבל, אלא בידי גורמים אחרים, קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר. אין לענבל שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לאתרים אלה או לתכנים המופיעים בהם, אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין ענבל מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים.

לפיכך אין ענבל מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או תכנים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם כן ענבל אינה אחראית לנהלי הפרטיות של אתרים אחרים.

יובהר כי זכויות היוצרים של אתרי האינטרנט של צד ג' שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב- מבעליהן החוקיים.

ענבל לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ענבל בגין כך.

 

קישור לאתר

אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור ענבל מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

 

סימני מסחר

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים  באתר הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של ענבל או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

 

הגבלת גישה

ענבל שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

שינוי מבנה שירותים ותכנים

ענבל שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/ או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש.

 

כללי

על תנאי שימוש  אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. ענבל מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. ענבל אינה יוצרת מצג שלפיו התוכן באתר מתאים או זמין לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בתוכן או בכל העתק או עיבוד שלו, לייצאו או לייצאו מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. ענבל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש. תשומת לבך מופנית לכך תנאיי השימוש  עשויים להשתנות מעת לעת, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של ענבל לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לענבל או נאסף על ידי ענבל בהקשר לשימוש באתר. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש וענבל בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש וענבל או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

 

צור קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה אל מוקד השירות ענבל חברה  לביטוח. sherut@inbal.co.il.